Årsmøte Misjonsforeningen

Event details

  • torsdag | 15. februar 2024
  • 19:00

Årsmøte i Misjonsforeningen
Torsdag 15. februar 2024 kl. 19.00 er det årsmøte i Misjonsforeningen.
Nils Holbek Feed har andakt.

Det blir vanlige årsmøtesaker med valg og gjennomgang av driften i misjonsforeningen og
bedehusstyret.

I tillegg foreslår styret å endre to punkter i vedtektene til misjonsforeningen.
Det første styret ønsker, er å legge til i vedtektene at misjonsforeningen skal ha en representant i
styret til Skogtun kurs og leirsted.
Forslag til tekst: Årsmøtet velger en representant til styret i Skogtun Kurs og leirsted. Denne velges
for to år av gangen.
Det andre styret ønsker, er å endre på avsnittet om sammensetningen av styret.
Gjeldende tekst i vedtektene: Misjonsforeningen blir ledet av et styre på 4 medlemmer valgt av
årsmøte for 2 år om gangen. Hvert år velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. De som har stått i 4
perioder på 2 år kan ikke velges om igjen for det følgende år. Styret velger seg imellom leder og
nestleder hvert år.
Forslag til ny tekst: Misjonsforeningen ledes av et styre på 4 medlemmer og 1 leder. Medlemmene
velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Hvert år velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. De som
har stått i 4 perioder på 2 år kan ikke velges om igjen for det følgende år. Lederen velges av årsmøtet
for 1 år om gangen, og kan maksimum sitte i 8 sammenhengende perioder på 1 år. Styret velger seg
imellom nestleder og sekretær hvert år.
Det som blir nytt her er at leder velges av årsmøtet, og at leder kommer i tillegg til 4
styremedlemmer. Det vil da bli et oddetall på medlemmer av styret i stedet for partall som det er i
dag.

Forslag til vedtektsendring skal behandles av to etterfølgende ordinære årsmøter. Avstemming blir
først foretatt på det siste. For å bli vedtatt må forslaget få minst 2/3 av de avgitte stemmene.